เงื่อนไขบริการ

การส่งวัสดุ

เมื่อสั่งซื้อบริการของเราหรือส่งมอบสินค้าให้เรา คุณยอมรับข้อกำหนดในนามผู้จัดส่ง ผู้รับมอบ และบุคคลอื่นใดที่มีหรืออ้างว่ามีส่วนได้เสียกับพัสดุ ซึ่งคุณและบุคคลดังกล่าวจะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไข

พัสดุต้องห้าม

  • สินค้าผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
  • สินค้าอันตรายรวมถึงสินค้าเสี่ยงอันตรายหรือเป็นพิษ วัตถุระเบิด อาวุธหรือปืน
  • ซากมนุษย์หรือสัตว์ ชิ้นส่วนของร่างกายหรืออวัยวะ

พัสดุหรือสินค้าที่เรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้

  • สินค้าที่ผิดกฎหมายหรือเป็นสินค้าที่แอบซุกซ่อนมากับสินค้าตัวอื่นโดยไม่แจ้งบริษัทล่วงหน้า
  • สินค้าหรืออาหารที่หมดอายุ เช่น แบตเตอรี่รถยนต์ ขนมนมเนยเป็นต้น

การรับประกันสินค้า

  • ผู้ส่งสินค้าจะต้องรับใบตรวจสินค้าจากผู่ส่งของหรือข้อมูลทั้งหมดจากผู้ส่งสินค้าหรือตัวแทนมีความถูกต้องและครบถ้วน
  • ผู้ส่งสินค้าได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของศุลกากร การนำเข้า การส่งออกและอื่นๆ ที่ใช้บังคับทั้งหมด

การจัดส่งสินค้าและพัสดุ

  • การจัดส่งจะถือว่าเสร็จสิ้นเมื่อพัสดุถูกส่งไปยังที่อยู่ของผู้รับมอบซึ่งระบุไว้ในใบนำส่งสินค้า แต่ไม่จำเป็นต้องมีชื่อผู้รับมอบอยู่
  • พัสดุไม่สามารถส่งไปยังตู้ไปรษณีย์หรือรหัสไปรษณีย์
  • ถ้าผู้รับมอบไม่พร้อมรับพัสดุตามที่อยู่ เราอาจจัดส่งพัสดุให้บุคคลอื่น ณ ที่อยู่ของผู้รับมอบ

 

คำแนะนำการใช้งานเหมารายวัน

งานแบบเหมารายวันใช้รถได้ 8 ชม. หากเลือกงานแบบเหมารายวัน 2 งาน จะใช้รถได้ 2 x 8 ชม. กรณีใช้งานเกินเวลา สามารถเลือกค่าล่วงเวลาเพิ่มได้ในเมนู ‘บริการเสริม’

จุดรับ-ส่ง และเส้นทางการขนส่งต้องอยู่ในกทม.และปริมณฑล (พื้นที่ให้บริการพื้นฐาน)

ในช่วงการทำงาน คนขับจะมีเวลาพักทานอาหาร 1 ชม.

ราคาไม่รวมค่าทางด่วนและที่จอดรถ สำหรับลูกค้าธุรกิจ ค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มนี้จะถูกรวมในรายการวางบิล

การชำระและการจองล่วงหน้า

การจองบริการล่วงหน้า

ลูกค้าสามารถจองล่วงหน้าโดยการเช็คกับบริษัทเราโดยเราจะลงตารางวันที่และเวลาที่ลูกค้ากำหนด

การชำระบริการล่วงหน้า

ลูกค้าที่ชำระค่าบริการล่วงหน้ามีสิทธิพิเศษและส่วนลดต่างๆจากทางบริษัท (เป็นไปตามเงื่อนไขบริษัท)